Polish Polski

Witaj na blogu!

Rozwój CCCXII

Dahlia by L.th  on 500px.com

Bezkresny czar szczęśliwych par...
Utopia czy możliwość...?...
A jeśli możliwość, to jakie warunki należy spełnić, by to czego pragniemy, urzeczywistniło się w naszym doświadczeniu...?...

Do mojego gabinetu lekarskiego trafiali różni pacjenci. Wielu z nich cierpiało z powodu braku ciepłych, serdecznych relacji z partnerami życiowymi, bądź ludźmi ze środowiska ich życia. Byli i tacy, którzy wciąż poszukiwali idealnych partnerek czy partnerów, obwiniając za brak harmonii i magii romantycznych uniesień, partnera.

Wśród namiętnych poszukiwawczy idealnego układu, zdarzali się ludzie korzystający z porad placówek o charakterze poradni rodzinnych, nierzadko wróżek, jasnowidzów i uzdrowicieli. Brak satysfakcjonujących ich potrzebę rezultatów, niespełnienie i ból emocjonalny, inicjowały ciąg zdarzeń, których finałem były zaburzenia psychosomatyczne, a niejednokrotnie zmiany chorobowe. Pamiętajmy, że 90% schorzeń cywilizacyjnych, to patologie psychosomatyczne. Ich źródłem jest często nieumiejętność tworzenia harmonijnych relacji międzyludzkich.

W latach 80-tych ubiegłego wieku, znakomity amerykański psycholog, Howard Gardner, przedstawił teorię inteligencji wielorakiej. Teoria ta poszerza wiedzę o naturalnych talentach, predyspozycjach i preferencjach, co umożliwia podejmowanie korzystniejszych z punktu widzenia ludzkiego doświadczenia decyzji dotyczących świadomego kształtowania osobowości zgodnie z dziedzicznym programem poprzez stworzenie adekwatnych dla tej potrzeby warunków środowiskowego wzrastania.

Wiedza o sobie płynie różnymi kanałami (w tym przez wiedzę zgromadzoną przez innych ludzi), a korzystanie z jej bogactwa, umożliwia dotarcie do przyczyn tkwiących u źródła naszego niespełnienia, w takim czy innym aspekcie życiowego doświadczenia. Daje również pogląd na realne możliwości, jakie są niezbędne do realizacji naszych celów czy marzeń.

Czym jest dla Ciebie układ partnerski?
Czego potrzebujemy, by stworzyć spełniający nasze marzenia układ partnerski?
Jakie znaczenie dla stworzenia harmonijnego układu ma rodzaj inteligencji, którą dysponują partnerzy, biorąc pod uwagę teorię inteligencji wielorakich (inteligencja lingwistyczna, matematyczno-logiczna, interpersonalna, intuicyjna, muzyczna, przyrodnicza, kinestetyczno-ruchowa, przestrzenna) ?

Każdy wybór, każde doświadczenie posiada aspekt poznawczy i doświadczalny. Bliskie relacje partnerskie niosą bogactwo wiedzy i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie siebie w jedności z drugim człowiekiem. O głębi doświadczenia i bogactwie poznania, decydują obie strony układu. Brak harmonii nie oznacza, że ktoś jest zły, ale raczej informuje o konieczności naszego własnego rozwoju w danej sferze, bądź zmiany, jeśli realizacja relacji bardziej niszczy nas, niż rozwija.

Koncentracja na atrakcjach związanych z doświadczaniem w bliskiej relacji z pominięciem aspektu poznawczego, nie sprzyja rozwojowi wewnętrznemu, a więc pomnażaniu wiedzy o bogactwie, którym dysponujemy. Prowadzi to do znudzenia, spadku atrakcyjności partnerów i rozpadu związku.

Aspekt poznawczy w rozwijającej się relacji partnerskiej, czyli takiej, w ramach której transformujemy świadomość, sprzyja odkrywaniu nowych, nieznanych elementów bogactwa wewnętrznego. Sprzyja to utrzymaniu atrakcyjności i trwałości związku.

Wielu ludzi nie docenia wiedzy o sobie, wiedzy o tym, kim są na dany moment ewolucyjnej podróży. Rzucają się w wir doznań emocjonalnych, często nieustannie zmieniając partnerów czy partnerki. Osądzanie, obwinianie i odrzucenie jest konsekwencją takiej postawy. Skutek, to wielki wewnętrzny ból niespełnienia.

Brakuje zrozumienia, że do tworzenia harmonijnego związku potrzebna jest poza uczuciami, wiedza.
Nie manipulacja emocjami partnera dla uzyskania własnych celów, ale zapoznanie się z własnymi potrzebami, jakie pragniemy w układzie realizować, poznanie potrzeb partnera, preferencji i predyspozycji, spójności celów i marzeń, a następnie z cechami wewnętrznymi własnymi i partnera, jako narzędziami realizacji, aby ocenić szanse na sukces.

Najbardziej harmonijne i trwałe związki tworzą ludzie, którzy w toku ewolucyjnej podróży otworzyli serce na Miłość (nie mylić Miłości z euforią towarzyszącą zaspokojeniu potrzeb natury intelektualnej, emocjonalnej czy seksualnej).

Krótkoterminowe związki partnerskie nie odkrywają głębin bogactwa wewnętrznego. Krótkotrwała euforia finalizuje się w znudzeniu, znużeniu i zakończeniu układu. A potem... potem poszukujemy nowego partnera....a potem uzależnimy się od nieustannego poszukiwania. Smutek, depresja i brak realizacji, to często spotykany skutek takiego sposobu na realizację partnerską.

Sztuka tworzenia harmonijnych związków międzyludzkich, w tym partnerskich jest integralnie związana ze sztuką tworzenia harmonijnego doświadczenia życiowego. Tak jak uprawianie każdej sztuki, wymaga wiedzy, zainteresowania, pracy, czasu i Energii Miłości, jako podstawowej siły napędowej do realizacji.

Poznanie głębi własnego potencjału jest uwarunkowane. Człowiek otwiera się na nieznane, jeśli eksploracji tajemnicy, którą sam jest, towarzyszy poczucie bezpieczeństwa. Taki rodzaj odczucia gwarantuje stały, długoterminowy układ partnerski, do stworzenia którego, trzeba być przygotowanym wewnętrznie. Osoby uzależnione od konieczności tworzenia związków krótkoterminowych, mają z tym duży problem. Najpierw, tak jak w każdym uzależnieniu, istnieje potrzeba uwolnienia się od presji nieustannych poszukiwań na zewnątrz siebie tego, co jedynie we własnym wnętrzu znaleźć można. Harmonijny, świadomy i ukierunkowany na ten cel układ, może się do tego w znacznym stopniu przyczynić.

Działalność warsztatowa prowadzona przez Centrum OBK Vega, upewniła mnie, że wielu ludzi podejmujących realizację swoich celów, koncentruje się przede wszystkim na informacjach uzyskanych w ramach systemu edukacji i pomija wiedzę zawierającą informację o własnym, odkrytym potencjale. Taka postawa udaremnia niejednokrotnie wysiłki związane z realizacją założonych celów. Sukces uzyskują istoty, które poza wiedzą dotyczącą zewnętrznego świata, posiadają informację o możliwościach realizacyjnych związanych z uwarunkowaniami naszej osobowości czy posiadanymi możliwościami w zakresie inteligencji intuicyjnej (intra-personalnej).

Analiza braku realizacji naszych inspiracji powinna ukierunkować nas na zapoznanie się z własnym potencjałem, aby potem, w miarę możliwości, świadomie rozwijać aspekty własnej istoty, niezbędne dla uzyskania sukcesu. Zyskiem, poza towarzyszącymi uczuciami, jest ogrom wiedzy i w związku z tym, stały wzrost możliwości kreatywnych w wybranym aspekcie rzeczywistości.

"Bezkresny czar szczęśliwych par..."
Utopia czy możliwość?
Mam nadzieję, że stały wzrost poziomu świadomości siebie, swoich możliwości, posiadanych talentów, predyspozycji i preferencji, jak również potrzeb, wiedza oraz umiejętność odpowiedzialnego tworzenia, przybliżą nas do realizacji tego dla wielu utopijnego przesłania na większą skalę. Wówczas również uzyskamy narzędzie dla stabilizowania energii na wyższym pułapie częstotliwości wibracji i wkroczymy do świata nowych możliwości poznania   doświadczania rzeczywistości.

Przemoc, to wyraz braku wiedzy dotyczącej pierwotnej natury wszystkiego i wszystkich.
Przemoc w relacjach międzyludzkich często wynika z braku miłości własnej i szacunku do własnego życia, nieumiejętności radzenia sobie z drapieżnymi, agresywnymi ludźmi czy braku możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia tworzonej przez agresywnego napastnika.

Pozdrawiam
Teresa Maria Zalewska


Ilustracja: "Dahlia"autorstwa L.th

Więcej w tej kategorii: « Rozwój CCCXI Rozwój CCCXIII »
Powrót na górę